Wycena nieruchomości

Sporządzanie wycen:

  • nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych,
  • nieruchomości budynkowych i lokalowych
  • nieruchomości rekreacyjnych,
  • użytków rolnych,
  • użytków leśnych,
  • spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych i lokali użytkowych
  • wartości przedsiębiorstw, wartości niematerialnych i prawnych,
  • wartości godziwej środków trwałych dla potrzeb sprawozdań finansowych.

 

Wykonywanie analiz:

  • rynku nieruchomości,
  • skutków finansowych i uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • i innych.

 

Cele wycen:

  • zabezpieczenie kredytów bankowych,
  • negocjacji ceny kupna - sprzedaży nieruchomości, ubezpieczenia i amortyzacji,
  • wykupu lokali mieszkalnych ze spółdzielni,
  • naliczania opłat i podatków od nieruchomości,
  • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności,
  • ustalenia lub aktualizacji opłat za trwały zarząd,
  • określenia wysokości odszkodowań związanych z realizacją inwestycji celu publicznego (wykup nieruchomości, wywłaszczenie).